Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Plače in osnovna sredstva

TIC M Plače EE

Modul omogoča obračun plače.
Vnos, vzdrževanje in izpisovanje osnovnih šifrantov
 • banke
 • davčni uradi
 • davki in prispevki od plače
 • lestvica davka na izplačane plače
 • lestvica za dohodnino
 • lestvica dodatka za preteklo delo
 • kreditodajalci
 • občine
 • vrste izplačil
Vnos, vzdrževanje in izpisovanje obračunskih podatkov
 • prejemki in odbitki v urah, zneskih in odstotkih
 • odtegljaji
Obračun plač
 • obračun
 • arhiviranje obračuna plače
 • prenos obračuna na temeljnico glavne knjige
Obračun regresa
 • obračun
 • arhiviranje obračuna plače
 • prenos obračuna na temeljnico glavne knjige
Oblikovanje, arhiviranje in izpisovanje predpisanih obrazcev
 • obrazec 1-ZAP/M
 • obrazec REK-1
 • obrazec 1
 • obrazec Obračun plač
 • obrazec Davek na izplačane plače
 • rekapitulacija – zbirni obračun
 • plačilne liste
 • plačilne liste za zaposlene pri samostojnem podjetniku
 • seznam nakazil, nadomestil, odtegljajev
Oblikovanje, arhiviranje in izpisovanje plačilnega prometa
 • nakazila plač
 • odtegljaji od plače
 • prispevki delojemalcev
 • prispevki delodajalcev
 • davek na izplačane plače
 • spremni dopis za direktne odobritve
 • prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Oblikovanje in izpisovanje mesečnih in letnih poročil
 • izplačila plače po stroškovnih mestih
 • rekapitulacija po stroškovnih mestih
Nakazila v elektronski obliki TKDIS
Direktna odobritev računov DO


Letno poročilo davčnemu uradu – dohodnina
 • prenos obračunanih plač in regresov za koledarsko leto
 • urejanje podatkov o izplačanih prejemkih
 • izpis podatkov po izplačevalcih
 • izpis podatkov po prejemnikih
 • izvoz podatkov v datoteko

Letno poročilo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – M-4/M-8
 • prenos podatkov iz plač
 • urejanje podatkov
 • izpis Prijava podatkov in sprememb M-4/M-8
 • izpis Poročilo o posredovanih podatkih M-4/M-8
 • izpis potrdila o obračunanih in plačanih prispevkih
 • izvoz podatkov v datoteko
 • zaključek Osnovna sredstva EE

Osnovna sredstva
 • vnos novih in popravki obstoječih zapisov,
 • okrepitve in oslabitve,
 • likvidacija v celoti ali delna,
 • izpis kartic.
Izračun amortizacije
 • izračun,
 • izpis,
 • prenos v knjigovodsko temeljnico
Šifranti
 • Vrste aktiviranj
 • Vrste zavarovanj
 • Vrste prometa
 • Nahajališča
 • Amortizacijske skupine
Pregledi
 • Seznam osnovnih sredstev
 • Vrste aktiviranj
 • Vrste zavarovanj
 • Vrste prometa
 • Nahajališča
 • Amortizacijske skupine
Poročila
 • Kartice osnovnih sredstev
 • Popis osnovnih sredstev
 • Seznam osnovnih sredstev po amortizacijskih skupinah
 • Seznam osnovnih sredstev po kontih
 • Seznam osnovnih sredstev po nahajališčih

2011

avgust

7.8.2011
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si