Portali družbe:  Comtron | Akcija.si |  FotoPlus |  TRONpos

Knjigovodstvo

TIC Bilance EE
 • Priprava bilančnih poročil po AOP šifrah za tekoče leto
 • Prenos v excel
TIC M Glavna knjiga finance EE
 • Dnevnik knjiženih postavk po dnevih
 • Dnevnik knjiženih postavk na datum
 • Letni dnevnik knjiženih postavk
 • Konto karica v obdobju
 • Konto-klient saldo kartica
 • Bruto bilanca v obdobju za konte kateri imajo promet, na osnovi stroškovnih mest, denarne valute, stranke.
 • Pregledi omogočajo tiskanje na papir in prenos v MS Word in MS Excel.
 • Izpis bruto bilance
 • Izpis prometa v obdobju
 • Izpis bilance po sintetiki, skupini in razredu

TIC STRM-konti EE

Modul je namenjen analiziranju stroškov po stroškovnih mestih in kontih, pri čemer nam omogoča:
 • spremljanje vrednosti stroškov po izbranih stroškovnih mestih;
 • možnost izbire poljubnega števila stroškovnih mest;
 • možnost izbire in/ali izločitve kontov razreda 4 in 7;
 • določitev časovnega obdobja za katerega želimo analizo po stroškovnih mestih in kontih ter znotraj tega obdobja še možnost izbire periode (mesec, kvartal, leto);
 • primerjava stroškov znotraj različnih period
 • določitev obdobja in periode, za katero želimo izračunati in analizirati verižne indekse;
 • možnost oblikovanja izpisa v Excel-u (izbira barvnih kombinacij in pisav);
 • možnost priprave kriterijev za analizo vnaprej.

TIC I Poročila blagajniško poslovanje EE


 • TIC Blagajniško poslovanje omogoča ročni vpis blagajniških prejemkov / izdatkov in blagajniškega dnevnika.
 • Avtomatizirano knjiženje maloprodajne blagajne na osnovi predhodnje ustrezne priprave po vrstah plačil (gotovina, kartice, krediti) in poslovni enoti ali kartični hiši.
 • Spremljanje stanja na kontu blagajne po klientu.
 • Priprava temeljnic na osnovi dnevnega iztržka po načinu plačila poteka avtomatizirano.

TIC I Poročila materialno poslovanje EE

Knjiženje realizacije in razbremenitev kontov zalog se izvaja mesečno na osnovi materialnih dokumentov, zato uporabimo generator poročil - Analizator s pomočjo katerega si po kontih, strankah, vrednostih (nabavne in prodajne vrednosti, obračunani ddv)  zagotovimo ustrezna zbirna poročila kot osnovo za knjiženje.
Prenos konta terjatev se prenaša zbirno po stranki, vsi preostali pa so razvidni iz zbirnih poročil.
Predvidene so kontrole na uporabo dokumentov, obračunanega ddv-ja, terjatev, obveznosti (preko prehodnega konta) in kontov zalog.


TIC M Kontrolnik finančnega prometa+izvoz EE

Izvoz je mesečen in se lahko poljubno izvaža. Pred kontrolo preveri, da so vsi dokumenti poknjiženi in če je obdobje knjiženja zaprto.
Vsi izvozi so v točno določeni XML obliki. Specifikacijo XML strukture je potrebno zahtevati pri ponudniku TRONInterCentra.
Izvaža se:
 1. Izdane fakture
 2. Poslovni partnerji
 3. Materialni Prejemi
 4. Saldakonti
     1. Izvoz izdanih faktur:
 Promet se izvaža za vsako izdano fakturo sintetično glede na spodaj podan šifrant artiklov. Torej vsak dokument se izvozi z glavo in število pozicij grupiran glede na spodaj podan šifrant artiklov. Podatki v glavi so vidni v sekciji , podatki v pozicij so vidni v sekciji . Tako se ponavlja za vsak dokument. Če pride sintetika glede na šifrant artiklov več pozicij se te znotraj
znotraj večkrat ponovijo.
Datoteka:

Šifrant artiklov
1 - Blago za 8,5% DDV
2 - Storitev za 8,5% DDV
3 - Blago za 20% DDV
4 - Storitev za 20% DDV
5 - Blago Dobava EU
6 - Storitve EU
7 - Blago tretje države
8 - Storitve tretje države
Vsebovane vrste (tipi) dokumentov
RAC - Račun
RAS - Račun - storno
 
    2. Izvoz poslovnih partnerjev:
 
    3. Izvoz prejemov:
Prejemi se izvažajo po dokumentu. Izvoz je sestavljen iz glave dokumenta in pozicij . se znotraj ponovi tolikokrat kolikor je pozicij prejema.
Datoteka:
Vsebovane vrste (tipi) dokumentov
PRE - Prejem
 
    4. Izvoz saldakontov
Vsebovane vrste (tipi) dokumentov
Primer:
DBR - Dobropis
FDB - Finančni dobropis
RAC - Račun
RAS - Račun - storno
RAZ - Račun - zbirni
TRR – Banka


TIC M Tečajne razlike EE
 • avtomatsko kreiranje tečajnih razlik (ob zapiranju postavk-potrebna nastavitev)
 • zpis tečajnih razlik v obdobju in prenos na temeljnico FTR

TIC MN Zaključek leta EE (id.35607)

 • avtomatsko zapiranje razreda 4
 • izpis letnih konto kartic in letnega dnevnika za vse postavke. Prenos v elektronsko obliko dokumentov za potrebe arhiva.
 • za konte, kateri imajo stanje na dan 31.12. pa prenos v otvoritveno temeljnico na dan 1.1.


TIC M Potni nalogi EE

Modul je namenjen pisanju in obračunavanju potnih nalogov, pri čemer nam omogoča:
 • možnost izbire koncepta (dodeljevanje pravic zaposlenim),
 • zdelavo potnih nalogov v skladu z zakonodajo ter slovenskimi računovodskimi standardi,
 • izdelavo najrazličnejših pregledov,
 • učinkovito povezanost s prednastavljenimi šifranti.
Šifranti:
 • šifrant delovnih mest › je v povezavi s šifrantom zaposlenih,
 • šifrant zaposleni › vpis osnovnih podatkov o zaposlenih. Zaradi modula potnih nalogov se doda zavihek »Podatki za potne naloge«, kjer določamo pravice za uporabo vsakemu zaposlenemu posebej,
 • razdalje med kraji,
 • vnos stroškov › v vnosna polja vpišemo vrednosti kilometrine in dnevnic za Slovenijo ter tujino; prednastavimo pa tudi možne predujme in priloge oziroma ostale stroške,
 • vozila › vpisujemo podatke tako o službenih kakor tudi o lastnih in javnih prevoznih sredstvih. Zaradi preglednejšega in hitrejšega iskanja vpišemo tudi podatke o lastnikih prevoznih sredstev.
Izdelava potnega naloga:
 • enostavno vnašanje podatkov s pomočjo prednastavljenih šifrantov,
 • vnosna maska je razdeljena na 4 tematske sklope: osnovni podatki (glava potnega naloga), predujmi, relacije ter priloge,
 • pravice, določene v šifrantu zaposleni, vsakemu zaposlenemu dodeljujejo določene obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem vnosne maske,
 • trikratno knjiženje: ob odhodu, ob prihodu in ob potrditvi s strani nadrejenega.
Izdelava potnega naloga z obračunom:
 • pravico do modula ima le oseba, odgovorna za obračunavanje potnih nalogov,
 • samodejni obračun stroškov na službenem potovanju na podlagi predhodno izpolnjenih šifrantov (kilometrina – če je lastno vozilo, dnevnice – glede na trajanje potovanja) ter podatkov, ki jih je vpisal zaposleni, ki je bil na poti,
 • možnost spremembe podatkov,
 • četrto knjiženje › potni nalog je obračunan in zaklenjen.
Iskanje potnih nalogov:
 • iskanje po različnih kriterijih (po zaposlenemu, stroškovnem mestu, prevoznem sredstvu, stranki itn.),
 • možnost vodenja evidenc po izbranih kriterijih (npr. število prevoženih kilometrov ter stroški potovanj po zaposlenih ali po izbranem poslovnem partnerju itn.) ter za izbrano časovno obdobje.
Izpisi:
 • v skladu s slovensko zakonodajo,
 • pregledni,
 • nalog za službeno potovanje,
 • obračun potnih stroškov,
 • potno poročilo.

2011

avgust

25.8.2011
blog comments powered by Disqus

kontakt
Alfonz Bauman
Komercialist
02/3003 580
alfonz.bauman@comtron.si
Iztok Tili
Komercialist
02/3003 575
iztok.tili@comtron.si
case study
Anet, d.o.o.
V podjetju Anet smo pred več kot sedmimi leti skoraj brez težav speljali prehod s takratne aplikacije na aplikacijo TRONInterCenter, ki smo jo v vseh teh letih močno nadgradili, kar nam danes omogoča večjo funkcionalnost in prihranek časa. TRONInterCenter nam omogoča on-line delo v vseh naših poslovnih enotah na dislociranih lokacijah, podatke na enem mestu oziroma njihovo ažurnost. Z dokupom najnovejših modulov smo izboljšali materialno poslovanje, ki smo ga povezali s skladiščno aplikacijo za delo z on-line črtnimi čitalniki. Prav tako smo izboljšali finančni del, kjer je ustvarjanje finančnih temeljic ob zaključku meseca popolnoma avtomatsko. Menim, da aplikacija TRONInterCenter nudi dobro rešitev tako za materialno kot finančno poslovanje, seveda ob zanesljivi podpori in zakonskih nadgradnjah, ki so v sklopu vzdrževalne pogodbe.
Irena Majcen, Anet, d.o.o.
Anet, d.o.o.